Vidinis kanalas

Atgal
VIDINIS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS BENDROVĖJE TEIKIMO KANALAS
 
Pranešimus naudojantis šiuo vidiniu kanalu gali teikti esami ir buvę Bendrovės darbuotojai, taip pat asmenys su Bendrove susiję kitais sutartiniais santykiais, tokiais kaip konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.
 
Asmenys kviečiami naudotis šiuo kanalu ir teikti informaciją apie pažeidimus dėl:
 
1.      pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
2.      pavojaus aplinkai;
3.      kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
4.      neteisėtos veiklos finansavimo;
5.      neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
6.      neteisėtu būdu įgyto turto;
7.      padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
8.      kitų pažeidimų.
 
Pažymėtina, jog informacija apie pažeidimus teikiama tik siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.
 
Pranešimų teikimo, informacijos vertinimo, sprendimų priėmimo ir asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, konfidencialumo užtikrinimo tvarką nustato Uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus viešasis transportas“ Informacijos pagal Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas.
 
Informacijos teikimo tvarka
 
Informacija apie pažeidimus Bendrovei pateikiama raštu. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi užpildyti patvirtintą Pranešimo formą
 
Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą laisvos formos pranešimu (nesilaikant pranešimo formos reikalavimo), pranešime privalo nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu. Pranešime asmuo turi nurodyti kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti, taip pat sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes, savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis ir, jei įmanoma, pateikti bet kokius turimus dokumentus ar kitus duomenis, įrodančius galimo pažeidimo požymius ar aplinkybes.
Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pranešimą atsakingiems asmenims gali pateikti šiais būdais:
 
(1)  Bendrovės Teisės ir korporatyvinio valdymo skyriui (adresu Žolyno g. 15, Vilnius), nurodant, kad pranešimas teikiamas pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą;
(2)  siunčiant pranešimą paštu Teisės ir korporatyvinio valdymo skyriui (nurodytu adresu). Siunčiant voką būtina pažymėti žyma „Pranešimas pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą“;
(3)    siunčiant pranešimą elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@vilniausvt.lt.
 
 
Daugiau informacijos apie pranešimų apie pažeidimus teikimo tvarką bei šių pranešimų nagrinėjimą Bendrovės atstovai gali suteikti el. paštu praneseju.apsauga@vilniausvt.lt.