Važiavimo taisyklės

Atgal

KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠUOJU TRANSPORTU TAISYKLĖS

I  SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Keleivių ir bagažo vežimo Vilniaus miesto savivaldybės viešuoju transportu taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių tvirtinimo“ patvirtintomis Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklėmis bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais keleivių ir bagažo vežimą.
2. Taisyklės nustato važiavimo Vilniaus miesto savivaldybės viešuoju transportu tvarką, vežėjo, vairuotojo, keleivių pareigas, atsakomybę, keleivių teises, vežėjų, vairuotojų ir keleivių kontrolės tvarką.
3. Keleivių ir bagažo vežimą viešuoju transportu organizuoja Vilniaus miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė) arba jos įgaliota įstaiga.
4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:
4.1. bilietas – nustatytos formos popierinis arba elektroninis dokumentas, suteikiantis teisę važiuoti Vilniaus miesto savivaldybės viešuoju transportu;
4.2. eismo tvarkaraštis – taisyklės, nustatančios transporto priemonės atvykimo ir išvykimo laiką į pradinę, galinę bei tarpines maršruto stoteles;
4.3. elektroninis bilietas – elektroninis terminuotas 1 dienos ir ilgesnį galiojimo terminą turintis bilietas, skirtas vienam keleiviui kelionėms viešuoju transportu per nustatytą laikotarpį atlikti;
4.4. įgaliota įstaiga – Vilniaus miesto savivaldybės įgaliota Savivaldybės įmonė, kuri planuoja maršrutus, sudaro tvarkaraščius, išduoda leidimus vežėjui vežti keleivius maršrutu, užtikrina bilietų gamybą ir platinimą, vykdo keleivių ir eismo kontrolę vežėjo transporto priemonėse ir kitas teisės aktuose numatytas funkcijas;
4.5. keleivių kontrolė – įgaliotos įstaigos ar vežėjo vykdomas keleivių bilietų patikrinimas;
4.6. keleivių kontrolės pradžia – tai momentas, kai viešojo transporto priemonė privažiuoja stotelės, prie kurios artėjama ir kurioje kontrolieriai vykdo keleivių kontrolę, įvažą ir vairuotojas užblokuoja komposterius;
4.7. keleivių kontrolės pabaiga – tai momentas, kai vairuotojas atblokuoja komposterius, o kontrolierius pažymi specialiose patikros priemonėse kontrolės pabaigą;
4.8. maršrutas – gatvės ar kelio trasa, kuria keleiviai vežami transporto priemone nustatytu dažnumu, kelionės metu įlaipinant/išlaipinant keleivius tik tam tikslui nustatytose stotelėse, laikantis iš anksto nustatytų eismo tvarkaraščių;
4.9. stotelė – vieta, skirta keleiviams laukti transporto priemonės bei į ją/iš jos saugiai įlipti/išlipti;
4.10. stotelė pagal pareikalavimą – tai viešojo transporto laukimo stotelė, neįtraukta į viešojo transporto eismo tvarkaraščius, kurioje vairuotojas nesant išlipančių ar įlipančių keleivių neprivalo sustoti;
4.11. transporto priemonės  viešojo transporto priemonės, skirtos keleiviams vežti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais privalomais aptarnauti maršrutais;
4.12. vienkartinis bilietas – popierinis bilietas, įsigytas iš vairuotojo, skirtas vienam keleiviui vienai kelionei viešuoju transportu be persėdimo iki maršruto pabaigos arba elektroninis 30 min. ar 60 min. bilietas, skirtas vieno keleivio kelionei viešuoju transportu (be persėdimo ar su persėdimais).
5. Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta Kelių transporto kodekse, kituose vežimą vietinio (miesto) reguliariais susisiekimo maršrutais reglamentuojančiuose norminiuose teisės aktuose.

II  SKYRIUS VIEŠOJO TRANSPORTO EISMO ORGANIZAVIMAS

6. Vietinis reguliarus viešojo transporto eismas organizuojamas keliais ir gatvėmis, kurių būklė atitinka Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3-747 „Dėl Reikalavimų gatvėms ir keliams, kuriais vyksta reguliarus keleivinio transporto eismas patvirtinimo“ patvirtintus Reikalavimus gatvėms ir keliams, kuriais vyksta reguliarus keleivinio transporto eismas.
7. Reguliarių reisų metu viešasis transportas privalo nustatytu laiku atvykti į stoteles, numatytas eismo tvarkaraštyje.
8. Vietinio reguliaraus viešojo transporto maršrutai pradedami, koreguojami ar nutraukiami Savivaldybės ar įgaliotos įstaigos iniciatyva įstatymų nustatyta tvarka.
9. Vežėjas turi teisę laikinai nutraukti reguliarų transporto priemonių eismą esant neišvažiuojamiems keliams, sunkioms meteorologinėms sąlygoms arba stichinėms nelaimėms, apie tai pranešęs Savivaldybei ir įgaliotai įstaigai.
10. Savivaldybė ir įgaliota įstaiga viešojo transporto eismą pagal galimybes organizuoja taip, kad jam būtų suteiktas eismo pirmumas, t. y. įrengiant tik viešajam transportui skirtas juostas (A juostos) bei suteikiant pirmumo teisę reguliuojamose sankryžose. 
11. Savivaldybė ir įgaliota įstaiga užtikrina tinkamą ir saugią keleivių vežimo infrastruktūrą: gatvių ir sankryžų priežiūrą, apšvietimą, stotelių įrengimą, atlieka kitus veiksmus, kurie yra reikalingi tinkamai infrastruktūros būklei palaikyti. Taip pat užtikrina infrastruktūros naudojimo pagal paskirtį efektyvią kontrolę (pvz., stotelių įvažų, žiedų ir pan. užstatymą lengvaisiais automobiliais ir pan.).

III  SKYRIUS STOTELĖS

12. Stotelės įrengiamos vadovaujantis kelių techniniu reglamentu KRT 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir statybos techninių reikalavimų reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Kelio ženklai „Stotelė“ statomi vadovaujantis Kelių eismo taisyklėmis, Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis ir Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašo reikalavimais.
13. Stotelių vietas vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutuose nustato, taip pat informaciją viešojo transporto laukimo stotelėse bei transporto priemonėse skelbia ir atnaujina įgaliota įstaiga suderinusi su Savivaldybe.
14. Atsižvelgiant į keleivių srautus bei reikalingumą, gali būti įrengiamos stotelės pagal pareikalavimą. Jos įrengiamos vadovaujantis tvarka, nurodyta taisyklių 25 punkte.

IV  SKYRIUS VEŽĖJO, VAIRUOTOJO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

15. Vežėjas privalo:
15.1. užtikrinti nustatytų maršrutų ir eismo tvarkaraščių laikymąsi;
15.2. užtikrinti saugų keleivių ir bagažo vežimą;
15.3. užtikrinti transporto priemonių švarą;
15.4. transporto priemonėse keleiviams gerai matomose vietose iškabinti šias taisykles, išrašus iš Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių transporto lengvatas;
15.4.1 iškabinti šias taisykles, išrašus iš Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių transporto lengvatas;
15.4.2 nurodyti transporto priemonės garažinį numerį, vežėjo, vežėjus ir keleivius kontroliuojančių kontrolės tarnybų ar įgaliotų juridinių asmenų telefono numerius;
15.5. užtikrinti informacijos pateikimą apie maršruto trasoje artėjančias stoteles pagal pareikalavimą transporto priemonėse, teikiančiose keleivių vežimo paslaugas maršrutų trasose, kuriose įrengtos stotelės pagal pareikalavimą.
16. Vairuotojas turi teisę:
16.1. išlaipinti keleivius be bilieto ar atsisakiusius įsigyti bilietą;
16.2. nepriimti arba artimiausioje stotelėje išlaipinti neblaivius keleivius, apsvaigusius nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų medžiagų), su nešvariais drabužiais ar draudžiamu vežti bagažu;
16.3. mandagiai ir pagarbiai paprašyti keleivių transporto priemonėje elgtis tinkamai, t.y. netriukšmauti, nevartoti alkoholinių gėrimų, nešiukšlinti (prišiukšlinus surinkti šiukšles ir jas išsinešti), neteplioti ir kitaip negadinti transporto priemonės paviršių bei laikytis kitų šiose taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytų pareigų;
16.4. vežėjo pavedimu atlikti keleivių kontrolę;
16.5. keleiviams, pažeidusiems 16.1, 16.2 ir 16.3 punktų nuostatas ir atsisakiusiems išlipti iš transporto priemonės, iškviesti policiją.
17.  Vairuotojas privalo:
17.1. būti rūpestingas, atidus ir paslaugus, skelbti stotelių pavadinimus, keleiviui pasiteiravus informuoti apie mokėjimo už važiavimą tvarką bei kelionės maršrutą;
17.2. ypatingą dėmesį skirti keleiviams su negalia, padėti jiems įlipti/išlipti į/iš transporto priemonę/-ės;
17.3. laikytis grafiko, nustatytų maršrutų trasų ir eismo tvarkaraščių, pranešti keleiviams apie maršruto trasos pakeitimą;
17.4. prieš pat įvažiuojant į stotelės, kurioje vykdoma keleivių kontrolė, įvažą blokuoti elektroninius komposterius ir nedelsiant pranešti keleiviams, kad artimiausioje stotelėje bus atlikta keleivių kontrolė;
17.5. kontrolieriui paprašius pateikti kelionės dokumentus: kelionės lapą, licencijos kopiją arba Bendrijos licencijos kopiją, leidimą vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutu, Savivaldybės patvirtintą eismo tvarkaraštį, kitus teisės aktais nustatytus dokumentus;
17.6. stotelėse, kuriose numatytas įlipimas pro priekines duris, sustoti pagal nurodytą ženklinimą, keleivius įlaipinti tik per priekines duris, o išlaipinti keleivius tik įsitikinus, kad visi norintys važiuoti keleiviai jau baigia sulipti;
17.7. galinėje maršruto stotelėje visada išjungti transporto priemonės variklį;
17.8. keleiviams parduoti bilietus tik transporto priemonei sustojus stotelėje;
17.9. pasirūpinti tinkamu smulkių monetų ir visų nominalų vienkartinių bilietų kiekiu;
17.10. transporto priemonėje radęs keleivių paliktus daiktus pasirūpinti jų saugumu.
18. Vežėjas turi užtikrinti, kad vairuotojas darbo metu dėvėtų tvarkingą ir švarią darbinę uniformą.
19. Vairuotojams transporto priemonėje draudžiama rūkyti, garsiai leisti muziką. Keleiviui paprašius vairuotojas privalo sumažinti garsą arba išjungti radijo imtuvą, automagnetolą.
20. Vairuotojas stotelėse transporto priemonę sustabdo pagal nurodytą ženklinimą ir ne toliau negu 15 cm nuo šaligatvio borto, o ten, kur šaligatvio nėra, – sustoja prie kelkraščio atsižvelgiant į Kelių eismo taisyklių reikalavimus. Durys  įlaipinimui/išlaipinimui atidaromos tik transporto priemonei visiškai sustojus.
21. Vežėjas, vairuotojas už šių taisyklių pažeidimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

V  SKYRIUS KELEIVIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

22. Keleiviai transporto priemonės laukia stotelėse kuo toliau nuo šaligatvio krašto ir gali įlipti arba išlipti tik jai visiškai sustojus. Į pradėjusią išvažiavimo iš stotelės manevrą transporto priemonę keleiviai nelaipinami.
23. Keleiviai į transporto priemonę įlipa ir išlipa pagal vežėjo nurodytus informacinius simbolius prie durų. Nuskambėjus garso signalui į/iš transporto priemonę/-ės įlipti arba išlipti draudžiama.
24. Keleiviai iš anksto prieš transporto priemonei įvažiuojant į stotelę pasiruošia išlipimui – prieina arčiau išlaipinimo durų (visų, išskyrus pirmas). Per priekines transporto priemonės duris esant poreikiui turi teisę išlipti neįgalieji, keleiviai su mažamečiais vaikais, besilaukiančios moterys, senyvo amžiaus keleiviai. Esant pilnai transporto priemonei, keleiviai stotelėse išlaipinami ir pro priekines duris.
25. Keleivis, norintis išlipti stotelėje pagal pareikalavimą turi nuspausti STOP mygtuką, o nesant mygtuko turi iš anksto informuoti vairuotoją viešajam transportui stovint stotelėje dar prieš stotelę pagal pareikalavimą. Vairuotojas privalo sustoti stotelėje pagal pareikalavimą ir įlaipinti viešojo transporto laukiančius keleivius, stovinčius prie kelio ženklo „Stotelė“.
26. Įlipti į transporto priemonę pirmumo teisę turi neįgalieji, keleiviai su mažamečiais vaikais, nėščios moterys, senyvo amžiaus keleiviai. Sėdimas vietas, kurios pažymėtos užrašais „Keleiviams su vaikais“, „Neįgaliesiems“ arba atitinkamais simboliais, kiti keleiviai privalo užleisti nurodytiems asmenims.
27. Transporto priemonėmis privalo būti vežami neįgalieji su neįgaliųjų vežimėliais, taip pat vaikai su vaikų vežimėliais, išskyrus atvejus, kai neįgaliojo ar vaiko vežimėlis netelpa į transporto priemonės saloną. Neįgaliojo ir vaiko vežimėlio vežimas neapmokestinamas.
28. Keleivis turi teisę padaryti pastabą netinkamai besielgiantiems keleiviams ir informuoti vairuotoją apie pastebėtus transporto priemonės gedimus bei asmenis, gadinančius transporto priemonę ir jos įrangą. 
29. Keleivis, norėdamas aktyvinti bilietą mobilioje programėlėje, prisiima atsakomybę dėl naudojamos telefoninės įrangos veikimo, ryšio sutrikimų ar kitų kliūčių.
30. Keleiviai privalo:
30.1. prieš įlipdami į transporto priemonę pasiruošti turimą bilietą, o įlipus nedelsiant pažymėti/aktyvinti turimą bilietą;
30.2. neturintys bilieto įsigyti bilietą pas vairuotoją ir nedelsiant jį pažymėti/aktyvinti;
30.3. įsigydami vienkartinį bilietą iš vairuotojo iš anksto pasirūpinti kuo tikslesne pinigų suma, reikiama bilietui įsigyti;
30.4. laikytis transporto priemonėse iškabintų taisyklių, informacinių simbolių, skelbiamų garsinių signalų reikalavimų;
30.5. iki kelionės pabaigos turėti tinkamai pažymėtą/aktyvuotą bilietą, paruošti jį patikrinimui iš karto po pranešimo, kad bus vykdoma keleivių kontrolė, ir pateikti vairuotojui ar keleivių kontrolę vykdantiems asmenims;
30.6. įsigijus bilietą su nuolaida, turėti galiojantį dokumentą, patvirtinantį asmens teisę į transporto lengvatą;
30.7. pasirūpinti savo ir vežamų daiktų saugumu, jei yra laisvų vietų, atsisėsti, stovint laikytis už transporto priemonėje įrengtų turėklų, nesiremti į važiuojančios transporto priemonės duris, netrikdyti vairuotojui dešinės pusės matomumo stovint arti priekinių transporto priemonės durų, išlipant nepalikti asmeninių daiktų;
30.8. prisiimti atsakomybę už išteptus kitų keleivių drabužius ar daiktus;
30.9. išlipti galinėje maršruto stotelėje;
30.10. vykdyti teisėtus kontrolierių ir transporto priemonės vairuotojo reikalavimus;
30.11. transporto priemonėje radus keleiviui nepriklausantį daiktą – perduoti jį vairuotojui.
31. Keleiviams draudžiama:
31.1. aktyvinti kelis bilietus su teisės aktuose nustatytomis nuolaidomis vietoj vieno bilieto;
31.2. transporto priemonei važiuojant atidaryti kabinos duris arba kitaip trukdyti vairuotojui;
31.3. važiuoti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų medžiagų), skleidžiantiems aitrų kvapą, apsirengusiems nešvariais drabužiais, tepti ir gadinti transporto priemonės išorę ir vidų, laikyti kojas ant sėdynių, leisti ant sėdynių stovėti vaikams, sodinti gyvūną arba dėti ant jų bagažą, triukšmauti, garsiai leisti muziką bei kitaip pažeisti viešąją tvarką;
31.4. rūkyti, valgyti, gerti, (išskyrus skysčius iš specialiai gėrimams pritaikytų sandarių indų), įsinešti skysčius nesandariuose induose, šiukšlinti, triukšmauti, garsiai leisti muziką bei kitaip trukdyti vairuotojui ir keleiviams arba ar kitokiais veiksmais pažeisti viešąją tvarką;
31.5. važinėti po transporto priemonės saloną su vežamais paspirtukais, riedlentėmis, riedžiais, riedučiais ir kitomis mikromobilumo priemonėmis.
32. Sugedus transporto priemonei, pažymėtas/aktyvintas bilietas suteikia teisę keleiviui važiuoti kita transporto priemone iki galinės maršruto stotelės arba biliete nurodytomis sąlygomis.
33. Vežėjui padarytą žalą (sutrikdytas maršruto grafikas, apgadinta transporto priemonės išorė ar vidus, išdaužtas ar subraižytas langas ir kt.) kaltininkas turi atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.

VI   SKYRIUS BILIETAI, JŲ ŽYMĖJIMAS

34. Bilietai yra popieriniai arba įrašyti ir saugomi skaitmeninėje duomenų bazėje (elektroniniai bilietai), arba įsigyti mobiliąja programėle „m.Ticket“, arba kitose mobiliosiose programėlėse, pritaikytose išmaniesiems mobiliesiems  prietaisams.
35. Popierinis vienkartinis bilietas, įsigytas iš vairuotojo, pažymimas elektromechaniniu ar mechaniniu komposteriu.
36. Elektroninis bilietas aktyvinamas komposteriu arba kitu įrenginiu. Elektroninis bilietas, įrašytas ir saugomas skaitmeninėje duomenų bazėje, aktyvinamas pridedant kortelę prie elektroninio komposterio transporto priemonėje arba kitų įrenginių, skirtų aktyvinti elektroninį bilietą, pagalba. Elektroninis bilietas galioja biliete nustatytą terminą. Elektroninis bilietas jo galiojimo laikotarpiu antrą kartą neaktyvinamas.
37. Mobiliąja programėle įsigytas bilietas aktyvinamas pagal mobiliosios programėlės naudojimosi taisykles.
38. Keleivis, įlipęs į transporto priemonę ir neturintis galiojančio aktyvinto bilieto, privalo nedelsdamas toje pačioje stotelėje įsigyti/aktyvinti bilietą vienu iš nurodytų būdų:
38.1. aktyvinti elektroninį bilietą;
38.2. įsigyti bilietą iš e. piniginės;
38.3. įsigyti ir pažymėti popierinį vienkartinį bilietą iš vairuotojo;
38.4. aktyvuoti bilietą „m. Ticket“ arba kitose mobiliosiose programėlėse.
39. Mobiliosiose programėlėse aktyvinti bilietai įsigalioja po jų naudojimo taisyklėse nustatyto aktyvinimo termino.
40. Pažymėtas popierinis vienkartinis bilietas, įsigytas iš vairuotojo, suteikia teisę važiuoti viena transporto priemone viena maršruto kryptimi iki galinės maršruto stotelės. Elektroninis bilietas suteikia teisę važiuoti transporte priemone jame nurodytomis sąlygomis.
41. Keleivis, ketindamas įsigyti bilietą ar kontrolės metu negalintis pateikti galiojančio dokumento, suteikiančio jam teisę naudotis transporto lengvata, privalo pirkti bilietą už visą kainą.
42. Lengvatos keleiviams suteikiamos Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo nustatyta tvarka.
43. Bilietas negalioja, jei patikrinimo metu jo negalima iššifruoti (iškoduoti) iš elektroninio bilieto laikmenos, perskaityti jo numerio arba atpažinti komposterio žymės vienkartiniame biliete, įsigytame iš vairuotojo.
44. Keleivis galiojančius nepanaudotus (neaktyvuotus) bilietus gali grąžinti per 14 kalendorinių dienų nuo bilietų įsigijimo teisės aktuose ir Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ nustatyta ir viešai skelbiama tvarka. Pinigai už bilietus grąžinami ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo, įsigijimo dokumento ir bilieto pateikimo/atsisakymo dienos. Pinigus už bilietus, įsigytus iš vairuotojo, grąžina vežėjas pagal patvirtintą ir viešai skelbiamą tvarką.
 
VII SKYRIUS BAGAŽO VEŽIMAS
 
45. Keleivis turi teisę nemokamai vežtis vieną rankinį bagažą, kurio matmenys ne didesni kaip 60x40x20 cm arba kurio bendra matmenų suma ne didesnė kaip 120 cm. Matmenų ribojimas netaikomas žiemos sporto inventoriui ir moksleivių ar studentų vežamam vienam rankinio bagažo vienetui, kuris  būtinas jų mokslams ar studijoms.
46. Keleivis, papildomai pažymėjęs iš vairuotojo įsigytą popierinį vienkartinį bilietą (visos kainos), gali vežti:
46.1. antrąjį rankinį bagažą, kurio matmenys ne didesni kaip 60x40x20 cm arba kurio bendra matmenų suma ne didesnė kaip 120 cm;
46.2. rankinį bagažą, kurio matmenys didesni kaip 60x40x20 cm arba kurio bendra matmenų suma didesnė kaip 120 cm, tačiau jis neturi trukdyti keleiviams, būti griozdiškas, tepti autobuso/troleibuso sėdynes arba keleivių drabužius.
47. Už vežamo bagažo saugumą atsako pats keleivis.
48. Transporto priemonėmis draudžiama vežti degiąsias, sprogstamąsias, dvokiančias, radioaktyvias medžiagas, suspaustas ir suskystintas dujas (išskyrus dujas nešiojamuose balionuose), smailius, aštrius, griozdiškus, trukdančius keleiviams daiktus, ginklus, nesilaikant ginklų gabenimo reikalavimų, daiktus, kurie gali sutepti transporto priemonės sėdynes arba keleivių drabužius. Transporto priemonėmis taip pat draudžiama vežti dviračius, išskyrus atvejus, jei transporto priemonėje yra tam specialiai įrengta vieta.

VIII SKYRIUS GYVŪNŲ VEŽIMAS

49. Keleivis turi teisę nemokamai vežti gyvūną taroje.
50. Tara, kurioje vežamas gyvūnas, neturi trukdyti keleiviams praeiti, būti griozdiška, tepti   transporto priemonės sėdynes arba keleivių drabužius.
51. Keleivis, turėdamas dokumentus, kuriuose nurodomos skiepų žymos, turi teisę vežti   transporto priemone šunį be taros nemokamai. Šuo turi būti su antsnukiu (išskyrus dekoratyvinių veislių šunis), laikomas už ne ilgesnio kaip 0,5 m pavadėlio ir neturi užimti sėdimos vietos.
52. Gyvūnui priteršus transporto priemonės saloną, jį vežantis keleivis privalo nedelsdamas išvalyti suteptą salono vietą.
53. Keleivis atsako už jo vežamų gyvūnų sukeltą žalą kitų keleivių sveikatai, gyvybei, nuosavybei, ramybei ir privalo ją atlyginti, taip pat laikytis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintų Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių.

IX SKYRIUS DVIRAČIŲ VEŽIMAS

54. Dviračius leidžiama vežti transporto priemonėse, kurios pažymėtos specialiais dviračius leidžiančiais vežti ženklais.
55. Keleivis su dviračiu įlipa tik pro antrąsias transporto priemonės duris, šalia kurių įrengta speciali dviračiams vežti skirta vieta.
56. Dviračiai vežami, kai jų transportavimas netrukdo saugiai ir komfortiškai kitų keleivių kelionei:
56.1. keleivis, norintis vežti dviratį transporto priemone, kurioje yra specialiai įrengta vieta dviračiams vežti, į transporto priemonę įlipa paskutinis;
56.2. į viešojo transporto priemonę su dviračiu keleivis įlipa tik įsitikinęs, kad dviratis yra švarus, o jo transportavimas netrukdys esamiems keleiviams;
56.3. keleivis įlipęs į transporto priemonę su dviračiu jį pritvirtina specialiu tvirtinimo įtaisu, esančiu transporto priemonėje;
56.4. dviratį vežantis keleivis atsako už išteptus kitų keleivių drabužius ar daiktus, taip pat dėl dviračio vežimo kylančios grėsmės saugumui kitiems važiuojantiems keleiviams.
57. Jei vieta, kurioje galima vežti dviračius, yra užimta kitų važiuojančių keleivių, dviračio vežti viešajame transporte negalima.
58. Dviratį leidžiama vežti, jei dviračio tvirtinimo vieta ir vieta, skirta neįgaliems asmenims su vežimėliais, yra neužimtos. Į transporto priemonę norint įvažiuoti keleiviui su neįgaliojo vežimėliu, dviratį vežantis keleivis privalo užleisti neįgaliajam skirtą vietą ir išlipti toje pačioje stotelėje.
59. Paspirtukus, elektrinius paspirtukus (greitis iki 25 km/val., galia ne didesnė kaip 1 kW) riedžius, riedlentes ir kitas mikromobilumo priemones viešajame transporte galima vežti netvirtinant specialiu tvirtinimo įtaisu.
 

X SKYRIUS KELEIVIŲ KONTROLĖ 

60. Teisę atlikti keleivių kontrolę turi Savivaldybės institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kontrolės tarnybos, vežėjo arba vežėjo įgalioto juridinio asmens darbuotojai (toliau – kontrolierius), taip pat valstybės institucijos, kurioms įstatymų suteikta tokia teisė.
61. Kontrolierius privalo būti prisisegęs skiriamąjį ženklą (identifikacinę kortelę, ženkliuką) arba vilkėti uniformą, keleivio prašymu parodyti kontrolieriaus pažymėjimą.
62. Elektroninius bilietus ir mobiliąja programėle įsigytus bilietus kontrolierius patikrina naudodamas specialias patikros priemones.
63. Keleivis kontrolieriaus prašymu privalo pateikti tinkamai pažymėtą/aktyvintą bilietą.
64. Keleivis, kontrolieriui pateikęs pažymėtą/aktyvuotą bilietą su nuolaida, privalo kartu pateikti galiojantį dokumentą, patvirtinantį asmens teisę į transporto lengvatą.
65.Keleivis laikomas važiuojančiu be bilieto arba vežančiu mokyklinio amžiaus vaiką iki keturiolikos metų be bilieto, taip pat vaikas nuo keturiolikos iki šešiolikos metų laikomas važiuojančiu be bilieto, jeigu keleivių kontrolės metu jis nepateikė jokio bilieto; pateikė galiojantį (aktyvintą) bilietą su nuolaida, tačiau nepateikė galiojančio dokumento, patvirtinančio asmens teisę į transporto lengvatą; pateikė nepažymėtą popierinį vienkartinį bilietą, įsigytą iš vairuotojo, du ar daugiau kartų pažymėtą popierinį vienkartinį bilietą, įsigytą iš vairuotojo, ne toje transporto priemonėje pažymėtą popierinį vienkartinį bilietą, įsigytą iš vairuotojo, kontrolės metu pažymėtą/aktyvintą bilietą, negaliojantį (neaktyvintą) bilietą.
66. Keleivis, įsigijęs važiavimo bilietą su nuolaida ir nepateikęs reikiamų dokumentų, patvirtinančių teisę į transporto lengvatas, važiuojantis transporto priemone be bilieto, vežantis mokyklinio amžiaus vaiką iki keturiolikos metų be bilieto, vaikas nuo keturiolikos iki šešiolikos metų, važiuojantis be bilieto, nesumokėjęs už bagažą arba vežęs draudžiamą bagažą traukiamas administracinėn atsakomybėn įstatymo nustatyta tvarka. Kontrolierius turi teisę tokį keleivį išlaipinti iš transporto priemonės.
67. Kontrolierius, nustatęs šių taisyklių reikalavimų pažeidimą, keleiviui surašo administracinio nusižengimo protokolą, esant atitinkamoms sąlygoms kartu surašo ir administracinį nurodymą arba priima nutarimą. Administracinio nusižengimo byla nagrinėjama Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.
68. Keleivis, kontrolieriui nustačius šių taisyklių pažeidimą ir paprašius, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
69. Kontrolierius turi teisę:
69.1. išlaipinti iš transporto priemonės keleivį, važiavusį be bilieto, pažeidusį viešąją tvarką ar šiose taisyklėse numatytus reikalavimus;
69.2. iš keleivio, važiavusio be bilieto, reikalauti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, administracinio nusižengimo protokolo surašymui;
69.3.keleiviui, važiavusiam be bilieto, nevykdant teisėtų kontrolieriaus nurodymų ir/ar bandant pasišalinti iš pažeidimo vietos, iškviesti policijos pareigūnus ir perduoti pažeidėją policijos pareigūnams;
69.4. pristatyti į policijos įstaigą be bilietų važiavusius keleivius, ne jaunesnius kaip 16 metų, kurie neturi arba atsisako pateikti jų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, reikalingus administracinio nusižengimo protokolui surašyti;
69.5. paimti negaliojančius ar suklastotus bilietus bei dokumentus;
69.6. reikalauti, kad keleiviai vykdytų jo teisėtus nurodymus;
69.7. reikalauti, kad keleiviai vykdytų jo teisėtus nurodymus;
70. Administracinės nuobaudos skyrimas neatleidžia keleivio nuo pareigos sumokėti užtolesnį važiavimą ir bagažo vežimą.